เตือนใช้ป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษ ในไทย ผิด กฏหมาย

7-5-2013_9-55-30_AM

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! เจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในประเทศไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งท าเอง มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ระบุ!!!การน ารถไปใช้ต่างประเทศ ต้องติดต่อขอพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วย
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถบางรายน า แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีหมวดอักษรและชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เช่น HA – 753 THAILAND หรือ 3K-201 THAILAND ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกให้เป็นการชั่วคราว ส าหรับติดรถที่ขออนุญาตน าไปใช้ในประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนานและกวางสี) มาใช้ในประเทศไทยด้วย โดยไม่มีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวออกเมื่อกลับถึงประเทศไทย ซึ่งที่ถูกต้องเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องน าแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาไทยมาติดแทนให้ถูกต้อง โดยการฝ่าฝืนดังกล่าวมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้ง เจ้าของรถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สั่งท าเองตามร้านทั่วไป ก็จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และอาจมีความผิดอาญาฐานใช้เอกสารปลอมมีโทษถึงขั้นจ าคุกด้วย ทั้งนี้ หากแผ่นป้ายช ารุดหรือสูญหาย ต้องติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนจากกรมการขนส่งทางบก หรือส านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับผู้ประสงค์น ารถไปใช้ในประเทศ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ต้องติดต่อขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย ส าเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของรถ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจ (กรณีมิได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 55 บาท เท่านั้น และจะได้รับพาสปอร์ตรถภายใน 2 วันท าการ ทั้งนี้ พาสปอร์ตรถจะมีระยะเวลาการสิ้นอายุตรงตามก าหนดวันสิ้นอายุภาษีรถประจ าปี โดยสามารถยื่นค าขอพาสปอร์ตรถได้ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ ส านักงานขนส่งทั่วประเทศ ส าหรับการยื่นขอแผ่นป้ายทะเบียนรถที่แสดงประเทศ ให้ยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน โดยในส่วนกลาง ติดต่อ ณ ส านักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่ส านักงานขนส่งจังหวัด หรือส านักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ โดยเสียค่าใช้จ่าย จ านวน 205 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 20 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8714

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! เจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในประเทศไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งทำเอง มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ระบุ!!!การนำรถไปใช้ต่างประเทศ ต้องติดต่อขอพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วย Continue reading

ประกันภัยรถยนต์ : สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์/เคฟล่า กับ พรบ. เรื่องสีรถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงสีของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการกำหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ข้อ 5 การกำหนดสีของรถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถกำหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างที่กำหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายระเบียบการนี้ ข้อ 7 สำหรับรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หากมีการกำหนดสีหรือลักษณะของรถแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เมื่อเจ้าของรถมาดำเนินการทางทะเบียน ในกรณีที่ต้องตรวจสอบหรือตรวจสภาพรถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถบันทึกสีหรือ ลักษณะของรถให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้นายทะเบียนแก้ไขรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถ และรายการจดทะเบียนโดยไม่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมแก้ไข รายการแต่ประการใด

ภาคผนวก ก
สีแดง หมายความถึง สีแดงเลือดหมู สีแดงเลือดนก สีแดงบานเย็น สีแดงทับทิม
สีน้ำเงิน หมายความถึง สีน้ำเงินเข้ม สีคราม สีกรมท่า
สีเหลือง หมายความถึง สีเหลืองอ่อน สีเหลืองทอง สีครีมออกเหลือง
สีขาว หมายความถึง สีขาวงาช้าง สีครีมออกขาว
สีดำ หมายความถึง สีดำออกเทา
สีม่วง หมายความถึง สีม่วงอ่อน สีม่วงเข้ม สีม่วงเปลือกมังคุด
สีเขียว หมายความถึง สีเขียวใบไม้ สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม สีเขียวขี้ม้า
สีส้ม หมายความถึง สีแสด สีอิฐ สีปูนแห้ง
สีน้ำตาล หมายความถึง สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลไหม้ สีน้ำตาลเข้ม สีแชล็ค
สีชมพู หมายความถึง สีชมพูอ่อน สีชมพูเข้ม
สีฟ้า หมายความถึง สีฟ้าอ่อน สีฟ้าเข้ม
สีเทา หมายความถึง สีเทาอ่อน สีเทาออกดำ สีบรอนซ์เงิน สีตะกั่วตัด
ฝากระโปรงหน้ารถเป็นคนละสีกับตัวรถผิดกฎหมายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรถของคุณเอง กล่าวคือ ถ้ารถคุณตามคู่มือจดทะเบียนรถระบุว่าสีขาว แต่ไปทำสีฝากระโปรงรถเป็นสีดำ กรณีอย่างนี้ผิดกฎหมาย
เกร็ดความรู้ดีๆจาก ประกันภัยรถยนต์

ขับป้ายแดงปลอม เจอจับ แนะใช้ ใบเสร็จวางหน้ารถ

Aside

ป้ายแดงขาดแคลน ป้ายดำผลิตไม่ทัน ขนส่งประสานตร.ผ่อนผันให้รถใหม่ใช้ใบเสร็จจดทะเบียนแทนป้ายทะเบียนได้
กรมการ ขนส่งทางบก (ขบ.) ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการผ่อนปรนเจ้าของรถยนต์ใหม่ ในช่วงที่ป้ายทะเบียนสีแดงหมุนเวียนไม่ทัน ให้นำใบเสร็จการจดทะเบียนมาติดหน้ารถ จากนั้นสามารถนำรถมาใช้งานได้ตามปกติโดยไม่ต้องติดป้ายทะเบียนแต่อย่างใดจน กว่าจะได้รับทะเบียนป้ายดำมาติดตั้งแทนพร้อมเตือนตัวแทนจำหน่ายอย่านำป้าย แดงปลอมมาติดให้ลูกค้า ระวังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีโดยไม่ต้องมีใครแจ้งความ
โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายอัฌษไธค์รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ ขบ.กล่าวว่า ผู้ที่ไปจดทะเบียนรถยนต์กับ ขบ.แล้วแต่ยังไม่ได้แผ่นป้ายทะเบียน สามารถนำใบเสร็จรับเงินซึ่งจะเขียนข้อความว่า “ใช้ แทนแผ่นป้ายทะเบียน” ไปติดไว้ที่บริเวณหน้ารถเพื่อใช้แทนแผ่นป้ายทะเบียนได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดป้ายแดงหรือป้ายใดๆ ไว้บนรถอีก เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับทราบการ ดำเนินการดังกล่าวแล้วจึงจะไม่มีการจับปรับอย่างแน่นอน

13437462021343746257l

“ก่อน หน้านี้ ขบ.ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อไม่ให้จับปรับรถที่ยังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน แต่ต้องเป็นรถที่ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้วเท่านั้น โดยจะมีใบ

เสร็จรับเงินเป็นหลักฐานใช้แทนแผ่นป้ายทะเบียน ดังนั้น ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่ได้แผ่นป้ายทะเบียน แต่ได้จดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับปรับ สามารถขับขี่รถได้ตามปกติ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบก็ยื่นใบเสร็จให้ดูเท่านั้นเอง”

การใช้ใบเสร็จแทนแผ่นป้ายทะเบียน จะดำเนินไปจนกว่ากรมการขนส่งทางบกรับมอบแผ่นป้ายทะเบียนที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ โดยจะส่งมอบล็อตแรกได้ประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้น คาดว่าจะแจกจ่ายให้กับรถที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่มีป้ายทะเบียน ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 50,000-60,000 คัน ภายในเดือนกันยายนนี้ หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกได้รับป้ายทะเบียนจากทางบริษัทผู้ผลิตแล้ว จะเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งไปยังผู้ที่จดทะเบียนแล้วให้ไปรับป้ายทะเบียนที่ กรมการขนส่งทางบกทันที มั่นใจว่าป้ายทะเบียนใหม่ที่ได้รับมาประมาณ 7 ล้านแผ่นป้าย จะเพียงพอกับความต้องการแน่นอน

“ตอน นี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อนำแผ่นป้าย ทะเบียนเข้ามาให้ได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมหลังจากนั้น จะเร่งปั๊มตัวอักษรเพื่อนำไปให้กับผู้ที่จดทะเบียนแล้วต่อไป”

กรณีตัวแทนจำหน่ายรถทำแผ่นป้ายแดงปลอมขึ้นมาให้กับผู้ซื้อรถใช้แทนป้ายแดง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีปัญหาไม่สามารถหมุนเวียนป้ายแดงได้ตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น ถือเป็นความผิดทางอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการเอาผิดได้ โดยไม่ต้องมีผู้แจ้งความ หรือหากผู้ซื้อรถแจ้งความ ตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาทันที

“หาก ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มีเจตนาดีในการขายรถจริง ไม่จำเป็นต้องทำป้ายแดงปลอมออกมาให้ลูกค้า เพราะการยื่นจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ได้ป้ายดำใช้เวลาเพียงไม่ กี่วันก็ได้แล้ว ดังนั้น ปัญหาป้ายทะเบียนแดงไม่พอ จึงเป็นปัญหาของตัวแทนจำหน่ายโดยตรง”

ปัญหาการนำป้ายแดงปลอมมาติดรถยนต์ ที่ผ่านมามีการกวาดล้างร้านทำป้ายผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้งทั้งย่านเยาวราชและ จุดอื่นๆ แต่บางครั้งร้านเหล่านี้ก็รับทำทั่วไปโดยไม่ทราบว่ามีความผิดนอกจากนี้ จะเป็นพวกแก๊งมิจฉาชีพทำแผ่นป้ายทะเบียนปลอม ซึ่งถือว่าปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ต้องดูเจตนาเป็นสำคัญ เพราะหากได้รถมาใหม่ แต่ไม่ได้ป้ายทะเบียนมาใช้ เจ้าของรถก็คงต้องทำป้ายเองเหมือนที่ผ่านๆ มา กรมการขนส่งทางบกต้องเข้าไปจัดการด้วย

“หาก ใช้แผ่นป้ายปลอม เป็นความผิดแน่นอนแต่หากเป็นรถเราเอง และมีหลักฐานแสดงแน่ชัด บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจอะลุ่มอล่วยให้บ้างต้องดูที่เจตนาเป็นสำคัญที่สุดว่า หากใช้แล้วมีใครเสียหายหรือไม่ แต่หากต้องการนำรถที่ไม่ใช่ป้ายแดงจริงมาใช้ ก็ยังคงเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมอยู่ดี” พ.ต.ท.อรรถพรกล่าว

แหล่งข่าวจากบริษัท เคมอเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายรถโตโยต้า กล่าวว่า บริษัทไม่มีนโยบายผลิตป้ายแดงป้อนให้ลูกค้า เพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหากับลูกค้าจนถึงต้องถูกจับ โดยต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เพิ่มป้ายแดงอีก 500 ชุดจากช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่เพิ่มไปแล้ว400 ชุด ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีป้ายแดง เพื่อใช้หมุนเวียนให้ลูกค้าประมาณ 2,500 ชุด เพียงพอกับความต้องการ เพราะกระบวนการประสานงานเอกสารต่างๆ ให้ลูกค้า เพื่อนำไปจดทะเบียนจะเฉลี่ยไม่เกิน 2 สัปดาห์ หรืออาจช้ากว่านั้นเล็กน้อย ทำให้มีป้ายแดงนำกลับมาใช้หมุนเวียนให้ลูกค้ารายใหม่ได้

“ตั้งแต่ มีงานมอเตอร์โชว์ และกำลังการผลิตของบริษัทโตโยต้าเริ่มกลับมาปกติ  ช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทได้เห็นสัญญาณว่าต้องเกิดความต้องการที่สูงมากแน่ๆ จึงเพิ่มจำนวนป้ายแดง 400 ชุด และต้นเดือนกรกฎาคม ได้เพิ่มอีก 500 ชุด ลูกค้าที่ซื้อรถจากบริษัทไม่มีปัญหาแน่นอน”

แหล่งข่าวจากผู้จำหน่ายรถยนต์รายหนึ่งกล่าวว่า ปกติค่ายรถยนต์จะสามารถจัดเอกสารให้ลูกค้าได้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร เช่น บางบริษัทต้องติดตั้งอะไหล่เรียบร้อยแล้วค่อยได้เอกสารหรือบางบริษัทต้อง เคลียร์กระบวนการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะจำนวนความต้องการรถในท้องตลาดสูงแบบก้าวกระโดด และกรมการขนส่งทางบกอาจไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดความต้องการสูงขนาด นี้สุดท้ายทำให้ป้ายแดงไม่เพียงพอ จนกลายเป็นปัญหา

“ตอน นี้มีรถจำนวนมากที่ต้องติดป้ายขาวที่เป็นกระดาษ เพราะไปจดทะเบียนแล้วป้ายทะเบียนจริงไม่เพียงพอ เพราะผลิตไม่ทัน โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมายอดจำหน่ายรถยนต์เติบโตสูงมาก” แหล่งข่าวกล่าว และว่า อย่างไรก็ตามจากมติคณะรัฐมนตรี (คม.) ที่ให้จองรถยนต์ในโครงการรถคันแรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม นี้และส่งมอบรถได้ไม่มีกำหนด จะไม่ทำให้ยอดจองรถยนต์ขยายตัวก้าวกระโดดไปมากกว่าที่ผ่านมา เพราะมองว่าความต้องการน่าจะถึงระดับที่มากพอสมควรแล้ว ยกเว้นมีค่ายรถยนต์ออกโปรโมชั่น หรือมีรุ่นนำเสนอแบบไม่คาดคิดซึ่งนับจากช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่กรมการขนส่งทางบกน่าจะรู้ปัญหา และสามารถจัดการแก้ปัญหาได้จนปัญหานี้ทุเลาลง

ขับป้ายแดงปลอม เจอจับ แนะใช้ ใบเสร็จวางหน้ารถ เกร็ดความรู้ดีๆจาก tqm

เริ่มใช้ป้ายทะเบียน ตัวเลขนำหน้าอักษร 1 กก เดือน พ.ย. นี้

กรมการขนส่งทางบกเตรียมแก้กฎหมายออกป้ายทะเบียนรุ่นใหม่ เพิ่มตัวเลขนำอักษรคู่ ตามด้วยเลขทะเบียนแทนของเก่า ที่หมวดอักษรใกล้จะหมดแล้ว โดยเก๋งจะหมดภายใน 3 ปี ส่วนกระบะ 2 ปีครึ่ง..

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขนส่งได้เสนอร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนแบบใหม่ เพื่อทดแทนป้ายทะเบียนแบบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ให้กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นชอบตามลำดับ เนื่องจากหมวดอักษรที่นำมาจดทะเบียนใกล้จะหมดแล้ว โดยเฉพาะป้ายทะเบียนรถเก๋งจะหมดภายใน 3 ปี ส่วนรถปิกอัพ จะหมดภายใน 2 ปีครึ่ง สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่จะใช้ตัวเลขนำหน้าตัวอักษร 2 ตัว และตามด้วยหมายเลขทะเบียน เช่น 1 กก-1 ถึง 1 กก-9999 แล้วขึ้นหมวดใหม่เป็น 1 กข-1 ถึง 1 กข-9999 ไล่ไปจนครบหมวดอักษรซึ่งจะเรียงหมวดอักษรจาก ก-ฮ ยกเว้นคำที่มีความหมายไม่สุภาพจะไม่นำมาใช้ ขนาดของแผ่นป้ายทะเบียนความยาวจะเพิ่มขึ้น 2 ซม. ส่วนความกว้างเท่าเดิม
โดยจะเริ่มใช้ป้ายทะเบียน ตัวเลขนำหน้าอักษร 1 กก เดือน พ.ย. นี้
รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่หมายเลขทะเบียนรถหมดเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากขนส่ง อนุญาตให้นำป้ายทะเบียนรถรุ่นเก่า ซึ่งมีตัวเลขนำตัวอักษร เช่น 1 ก-101 เปลี่ยนมาใช้ทะเบียนแบบใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยการใช้เทียบหมวดอักษรได้ด้วย จึงทำให้หมวดอักษรหมดเร็วขึ้น บางหมวดอักษรที่มีความหมายไม่สุภาพก็จะไม่นำมาจด

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ไทยรัฐ

ขับป้ายแดงปลอม เจอจับ แนะใช้ ใบเสร็จวางหน้ารถ

เกร็ดความรู้ดีๆจาก tqm